ಈ 10 ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಆದರೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿಗಳು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರ...? - Karnataka's Best News Portal

ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ ವೇ ಒಂದು ವರದಾನವಾಗಿದೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಡ ಅದೇ ಆಶ್ವರ್ಯ ಅದೇ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವಯ ವಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಂತಹ ಹಾಗೂ ವಿಷಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸೋ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸದಾಆರೋಗ್ಯ ವಾಗಿರುತ್ತೇವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕಿಡ್ನಿಗಳು ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ಅಂತಹ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಮಾಡುತ್ತವೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಲೈಟ್ ಸಂಘ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಕೆಂಪು ರಕ್ತಕಣಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿಗಳು ಮಾಡು ವಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲಸಗಳಾಗಿವೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷ ವ್ಯರ್ಥ ಪದಾರ್ಥ

ಗಳು ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೂತ್ರ ಪಿಂಡದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರುವಂ
ತಹ ಆದರೆ ಅವಯವಗಳ ಕೆಲಸಗಳ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕೂಡ ಆಧಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿಗಳನ್ನು ಆರೋ ಗ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟರೆ ಇದು ಕೆಲವೇ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಗುರುತಿ ಸಬಹುದುಇದ ರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಗುರುತಿ ಸಬಹುದು ನಮ್ಮ ಕಿಡಿಗಳು ಹಾಳಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊ ಳ್ಳಬಹುದು ಕಿಡ್ನಿ ವ್ಯಾಧಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಮೊದಲು 10 ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿ ಕೊಳ್ಳು ತ್ತವೆ ಈ ಮೈತುನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಿ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿ ಯಿಂದಈ ಮೇಲೆ ಕಾಣುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಗಿ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *