ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 8 ರಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಹೈದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಎಂಟರ ವಿನ್ನರ್ ಮಂಜು ಪಾವಗಡ ಅವರು ಹೊರಬಂದಿದ್ದು ನಿಮಗೆಲ್ಲಾ ಗೊ ತ್ತೇ ಇದೆ ಆದರೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ 53 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ ಕೈಸೇರಿದ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮಂಜು ಪಾ ವಗಡ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಹಣ ಕಡಿಮೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆ ರೀತಿ ತೊರಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಪಾವಗಡ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಹೌದು ಮಂಜು ಪಾವಗಡ ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ ಎಂಟರ ವಿನ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದು ಇವರಿಗೆ 53 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಮಂಜು ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹಳ ಎಲ್ಲಾ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಆದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಮಂಜು ಕೈಗೆ 53 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಲಾ ವಿದರಿಗೆ ಆಗಲಿ ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಆಗಲಿ ಹಣ ಸಂಭಾವನೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ

ಅದು ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೈಸೇರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಬಹುಮಾನದ ಟ್ರೋಫಿ ಅಂದರೆ ಶೇಕಡ ಬರೋಬರಿ 34ರಷ್ಟು ಹಣ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಡಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ . 53 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ವಾದರೆ 18 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಜುಬಾಜಿನಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಡಿತವಾಗಿ ಉಳಿದ ಮೊ ತ್ತವನ್ನು 34 ಲಕ್ಷ ಮಂಜು ಪಾವಗಡ ಅವರಿಗೆ ಕೈ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮಂ ಜು ಪಾವಗಡ ಅವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಸಂಭಾ ವನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉಳಿದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಂತೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಷ್ಟು ಸಂಭಾವನೆ ಕೈಸೇರಲಿದೆ ಬನ್ನಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಮೇಲೆ ಕಾಣುವ ವಿಡಿಯೋದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯೋಣ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *