ನಂಬಿದರೆ ನಂಬಿ ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಹಸ್ತದಲ್ಲಿದೆಯೇ ನೋಡಿ.ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಹಾದಿ ಹೀಗೆ ನಡೆಯೋದು..ಹಣ ಆಸ್ತಿ ಮದುವೆ ಎಲ್ಲವೂ - Karnataka's Best News Portal

ನಂಬಿದರೆ ನಂಬಿ ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಹಸ್ತದಲ್ಲಿದೆಯೇ ನೋಡಿ.ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಹಾದಿ ಹೀಗೆ ನಡೆಯೋದು..ಹಣ ಆಸ್ತಿ ಮದುವೆ ಎಲ್ಲವೂ

ಬಲವಾದ ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು…. ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ 3 ಬಲಯುತವಾದ ಸೂಚನೆಗಳು ಯಾವುದು ಎಂದರೆ ಆಸ್ಪೀರಿಯ ಸೈನ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಮೇಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ನೀವು ಅಂದುಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಅದು ಯಾವುದು ಅಸೂಚನೆಗಳು. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗುತ್ತದೆಯೇ ಈಗಿರುವ ಕಷ್ಟಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಏನಾದರೂ ಸೂಚಿಸುವಂತಹ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಇವೆಯೇ ಎಂದು ನಾವು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಾಗ ನಮ್ಮ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸೂಚನೆಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಅದರಂತೆ ನಾನು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು.

ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಬಯಸಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪರ್ವ ಎಂದರೆ ಅದು ಶುಕ್ಲಪರ್ವ ನೋಡಿ ಇದೇ ಶುಕ್ಲಪರ್ವ ಈ ಶುಕ್ಲಪರ್ವ ಇಷ್ಟು ಜಾಗ ನಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ಸುಖವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಲಕ್ಜುರಿ ಲೈಫನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ನಾವು ಬಯಸಿದ್ದನ್ನು ಏನೇನು ಪಡಿಯಬಹುದು.

ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಯಾವುದೇ ಬಯಕೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಧನವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಧನವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಅನುಭವಿಸುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಈ ಪರ್ವ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮಗೆ ಈ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಈ
ರೀತಿಯ ನೇರವಾದ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ನೇರವಾದ ಗೆರೆಗಳು ಇದ್ದರೆ ಈ.

See also  ಕೆಟ್ಟ ಕಾಲ ಬರುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸಿಗುತ್ತವೆ ಈ 10 ಸಂಕೇತಗಳು.ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಗೆರೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ನೀವು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತೀರಿ ಎನ್ನುವ ಸೂಚನೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಹರಿವು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಯಸಿದನ್ನೆಲ್ಲ ತರುವಂತಹ ಹಣ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಹಣದಿಂದ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಬಯಸಿದ್ದನ್ನು ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡದ್ದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಸೂಚನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದರೆ.

ಇದರ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡ ಗೆರೆಗಳು ಬಂದಿರಬಾರದು ಈ ರೀತಿ ಅಡ್ಡ ರೇಖೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದರೆ ಶುಕ್ಲಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಅಡ್ಡ ಗೆರೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ದನ ನಷ್ಟವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡಿರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣ ನಷ್ಟವಾಗುವುದನ್ನು ನೀವು ಬಯಸಿರದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಷ್ಟವನ್ನು.

ಕಾಣುವಿರಿ ಮತ್ತು ಹಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಸಮಯ ಬರಬಹುದು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಬರಬಹುದು ಇನ್ನೇನಾದರೂ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಖರ್ಚಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೀಗೆ ನೇರವಾಗಿ ನಿಂತರೇಖೆಗಳು ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿಯಬಹುದು ಆದರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡ ರೇಖೆಗಳು.

ಬಂದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಖರ್ಚಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಈಗ ನಂತರದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅಂದರೆ ಶುಕ್ಲಪರ್ವ ನಿಮಗೆ ಹಣವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಯವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಕೇತು ಪರ್ವದ.

See also  ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವವರ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶನಿ ರೇಖೆ ಇರುತ್ತದೆ..ಅದೃಷ್ಟದ ಶನಿ ರೇಖೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ

ಕೇತು ಪರ್ವ ಎಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಈಗ ನೋಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕೇತು ಪರ್ವ ಈ ರೇಖೆ ಹೀಗೆ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಇದು ಕೇತು ಪರ್ವ ಕೈಯ ಮಣಿಕಟ್ಟಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಈ ಕೇತುಪರ್ವ ಈ ರೀತಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಈ ಕೇತು ಪರ್ವದಿಂದ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಗೆರೆ.ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ತಪ್ಪದೆ ಕೆಳಗಿನ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ.

[irp]


crossorigin="anonymous">